تاريخ : سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ | ۸:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : پیچک

- فرق chair  با   seat :

Chair  به معنی صندلی متحرک است  .

Please, pick up your chair , and put it near the window .

 seat به معنی صندلی ثابت است .

Fasten your seat belt please , before the plane takes off .

ضمنا  seat به معنی "جای نشستن " هم به کار می رود .

Have a seat , please .

2- فرق  light با bulb با lamp :

Light  : به معنی چراغ ثابت است . مثل چراغهای سقفی یا چراغ ماشین .

Lamp : چراغ متحرک مثل چراغ زنبوری .

Bulb :  به معنی ، حباب ، گوی و جسم لامپ ، است .

3- فرق  hear با  listen :

Hear   : شنیدن غیر ارادی است . زمان استمراری ندارد .

I don't hear you , please speak up .

Listen  : گوش دادن ارادی است . زمان استمراری هم دارد .

Listen ! someone is knocking at the door .

4- فرقin the street  با on the street   با  at the street :

In the street  : برای خیابان تنها بکار می رود .

Children shouldn't play in the street .

On the street  : برای خیابان با اسم بکار می رود .

My house is located on Aban street .

At the street  : برای خیابان با پلاک بکار می رود .

Our boss's house is at 19 Aban street .

5 – فرق older و oldest  با elder   و eldest  :

older  و oldest : برای همه چیز و همه کس حتی خواهر و برادر ها می آیند .

 The older man went to store , but the younger one stayed outside .

 elder   و eldest  :  برای خواهرها و برادرها بکار می روند . بعد از آنها  than  یا of   نمی آید .

My eldest brother goes to high school .

My elder sister got married last year .

6-  فرق great   با large  با big  :

Great  : بزرگ از لحاظ معنوی .

Gundhi was a great man .

Big  : بزرگ از لحاظ جسمانی .

My brother is so big that he cannot get on the taxi easily .

There are many big buildings in Tehran .

Large  : بزرگ برای چیزی که حجمی را اشغال کرده است .

There was  a large picture on the wall .

7- فرق match  با  race :

Match  : به معنی" مسابقه " برای بازیهایی بکار می روند که توپ داشته باشند مثل فوتبال ، بسکتبال ، پینگ پنگ و غیره .

A football match attracts most people .

Race  : به معنی " مسابقه" رای بازیهای بدون توپ بکار می رود . مثل دوچرخه سواری ، اتومبیل رانی ، دو میدانی ، بکس و غیره

In a ralley race , speed is most important thing for drivers